Protsess

Riskikapitali kaasamise protsess

Riskikapitali kaasatakse peamiselt ettevõtte varases arengufaasis, et teostada ettevõtte arenguplaane, täiendavaid uuringud, tootearendust, infrastruktuuriarendust, turundust, jne.

Kuna üldjuhul ei ole ettevõttel veel piisavalt käivet, siis ei ole tal kapitali, et oma arenguplaane ellu viia. Lisakapital ei pruugi kättesaadav olla ka laenuna, kuna ettevõttel ei ole tagatist, et piisavas mahus laenu saada.

Riskikapitaliinvestori kaasamisel ettevõtte omanikeringi on eesmärgiks kasvuettevõtte kiirem ning ulatuslikum laienemine. Riskikapitaliinvestor panustab ettevõttesse nii rahaliselt kui intellektuaalselt, omades vajalikke kontakte, kogemusi ja teadmisi. Kuna riskikapitaliinvesteeringu tulemusel suureneb ettevõte omakapital, siis suureneb ka ettevõtte laenuvõime.

Riskikapitaliinvestori eesmärgiks on oma teadmiste, oskuste ning kapitali investeerimise kaudu kasvatada nii oma investeeringut kui ettevõtte väärtust tervikuna. Alustavad kasvuettevõtted hakkavad aga stabiilset rahavoogu (kasumit) genereerima üldjuhul alles mitme aasta möödudes. Sellest tulenevalt saavad varase faasi investorid oma tulu reeglina investeeringust väljumisel (exit), mitte perioodilistest dividendimaksetest. Seega puuduvad riskikapitali kaasamisel intressikulud (erinevalt laenust). Investeeringu kasumit võib aga vaadelda kui intressi ning võrrelda seda alternatiivsete rahapaigutusvõimalustega teistesse ettevõtetesse, võlakirjadesse, fondidesse, hoiustesse, jms.

Investeeringust väljumisel müüakse ettevõte järgmise faasi investoritele, kes otsivad juba stabiilse rahavoo ja seega madalama riskitasemega ettevõtteid. Ettevõtte iga arengufaas on erineva olemusega ning vastavalt arengufaasile on erinev ka otsitava investori olemus. Suure kapitali, kuid vähese intellektuaalse panusega investor ei pruugi alustavale ettevõtjale parim lahendus olla. Kogenud ja toimiva meeskonnaga ettevõttele võib aga investori kapitalipanus olla olulisem kui tema intellektuaalne panus. Seetõttu keskendubki riskikapitaliinvestor varase faasi ettevõtetele.

Ettevalmistus riskikapitalistide poole pöördumiseks

Riskikapitalisti poole pöördumisel peaks ettevõtja arvestama, et riskikapitalist on investor ning teda huvitab eelkõige kasumlik tehing. Riskikapitalisti panus ettevõttesse on aga enam kui rahaline ning tehingu kasumlikkus sõltub suuresti riskikapitalisti enda intellektuaalsest panusest ettevõtte arengusse. Seetõttu peaks ettevõtja analüüsima, mida saab konkreetne riskikapitalist tema ettevõttele lisada: millised on tema teadmised, oskused, kogemused, kontaktid, jne.

Riskikapitalisti all mõeldakse üldjuhul tervet riskikapitaliinvesteeringutega tegelevat ettevõtet. Seega võib riskikapitalist kui ettevõttesse panustaja koosneda mitmest erinevast spetsialistist, kellel on kindlas valdkonnas pikaajaline kogemus ja laialdane kontaktivõrgustik.

Riskikapitalisti poole pöördumisel peaks ettevõtja oskama välja tuua need küljed oma ettevõtte juures, mis muudavad selle riskikapitalistile kasumlikuks investeeringuks. Need küljed on enamasti kasvav turg, püsiv konkurentsieelis, tugev meeskond ja rahvusvaheline kasvuambitsioon. Üldjuhul saavad väga vähesed ettevõtjad riskikapitalisti poolt investeeringu (alla poole taotlenutest). Riskikapitalisti poole pöördumiseks peaks ettevõtjal olema kavandatud ärimudel. Selle kirjalikuks väljundiks on kirjeldav kokkuvõte või äriplaan, mis vastab olulisematele ettevõtte arengu ning investeeringuga seotud küsimustele.

Lisaks peaks ettevõtjal olema mingi kujutlus enda ja riskikapitalisti suhtest: kui suur on vajalik kapitalipanus, kui suur oleks investori osalus ettevõttes, mil määral panustaks investor ettevõtte juhtimisse ning millal võiks riskikapitalist tehingust väljuda.

„Vaata äriplaani näidist.“

Koostöö riskikapitalistiga

Riskikapitalisti all mõeldakse üldjuhul tervet riskikapitaliinvesteeringutega tegelevat institutsiooni. Riskikapitalist võib seega olla eraisik, ettevõte, riskikapitalifond, vms. Riskikapitalist on eelkõige investor ning on seega huvitatud oma investeeringu väärtuse kasvamisest.

Riskikapitalisti panus ettevõttesse ei ole aga ainult rahaline. Kuna riskikapitali investeeringu näol on tegu aktiivse investeeringuga (st. ettevõte saab uue osaniku), siis üldjuhul osalevad riskikapitalistid aktiivselt ettevõtte juhtimises ning arengus, võttes osa nõukogu või ka juhatuse tööst. Sealjuures võib riskikapitalist (kui institutsioon) koosneda mitmetest erinevatest spetsialistidest, kellel on oma tegevusvaldkonnas pikaajaline kogemus ja kontaktidevõrgustik. Seega sisaldab riskikapitaliinvesteering suurel määral ka intellektuaalset panust. Eelkõige kaasab riskikapitalist ettevõttesse aga finants- ning juhtimisalaseid teadmisi.

Riskikapitalist siseneb ettvõttesse tavaliselt shareholders’ agreement’i (SHA) alusel. See dokument määrab ära osapoolte osalused, rollid ning õigused ettevõttes ning selle alusel teostab riskikapitalist ka oma aktiivset osa ettevõtte juhtimises. Shareholders’ agreement moodustatakse osanike/aktsionäride esmase kokkuleppe term sheet alusel. Peale term sheet’i moodustamist alustab riskikapitalist mahukat ettevõtte taustauuringut ehk due diligencei. Kui due diligence on tehtud, siis vastavalt uuele ja täpsemale teabele ettevõtte olemusest, moodustataksegi SHA. SHA määrab üldjoontes ära ka riskikapitalisti investeeringust väljumise ehk exit’i. Üldjuhul kannab due diligence’i ja muud tehingu sõlmimisega seonduvad kulud ettevõtja.

Riskikapitalisti eesmärgiks ettevõttes on ettevõtte väärtuse kasvatamine, kuna sellega kasvab ka tema investeering.

Riskikapitalistide ootused projektidele

Kuna kasvuettevõte on kõrge riskitasemega projekt, kukub suur hulk taolistest ettevõtetest läbi. Öeldakse, et ainult kolm kümnest investeeringust õnnestuvad, neli on keskpärased ja kolm ebaõnnestuvad. Et investeeringutelt kasumit saada, tahab investor, et iga üksiku investeeringu potentsiaalne kasum oleks võimalikult kõrge. Edukate investeeringute tulud peavad katma ebaõnnestumiste kulud.

Potentsiaalse investeeringu juures otsivad investorid kasvavat turgu, selget ja püsivat konkurentsieelist, võimekat meeskonda ja ambitsioonikaid laienemisplaane. Riskikapitalisti huviorbiiti kuuluvad tavaliselt unikaalse tehnoloogia või originaalse ärimudeliga ettevõtted biotehnoloogia või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallast.

Riiklik panus kohaliku ettevõtluse arendamiseks

Investeerimine on globaalne äri ning iga investeerimisvõimalus on kõrvutatav teistega üle maailma. Seetõttu on kohaliku majanduse elavdamiseks riigiorganitel kasulik kohalike ettevõtete arengut soodustada.

Üks võimalus kohalike ettevõtete arengu soodustamiseks on muuta kohalikud ettevõtted investorile soodsamaks. See tähendaks investeeringu riski vähendamist või potentsiaalse kasumi suurendamist.

Riigi võimalused vähendada investeeringu riski

Kõige otsesem viis investeeringu riski vähendamiseks on pakkuda investorile kaotusevastast garantiid. Mõned valitsused (näiteks Austrias ja Oklahoma osariigis USA-s) katavad valitud investeerimisfondide juures investori kaotuse.

Teine viis näeb ette riigipoolset kaasinvesteeringut, kus riik investeerib samadel tingimustel nagu valitud investor. See suurendab investeerimisfondi suurust, võimaldades suuremat portfelli, rohkem investeeringuid ning seeläbi ka riskide hajutamist. Selline meetod leiab kasutust näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal.

Riigi võimalused suurendeda investeeringu potentsiaalset kasumit

Kõige otsesem viis investeeringu potentsiaalse kasumi suurendamiseks on pakkuda maksusoodustusi riigi poolt soositud investeeringute pealt teenitud kasumile, nagu seda on tehtud Kanadas.

Riigi võimalused vähendada investeeringu riski ning ühtlasi suurendada potentsiaalset kasumit

Populaarsem viis kohalikesse ettevõtetesse investeerimise soodustamiseks on investeerimisfondi võimendamine riigipoolse laenu või laenugarantii toel. Suurenenud fond pakub võimalust suuremaks portfelliks ja riskide hajutamiseks. Samas on laenu intress tunduvalt väiksem kui oodatav investeeringu kasum ja tagastamisele kuuluv kapital seega väiksem kui teenitud kapital. Selline meetod vähendab riski ja suurendab kasumiootusi ning on kasutusel näiteks USAs, Austraalias ja Iisraelis.

Riiklik panus kohaliku ettevõtluse arendamiseks Eestis

Kuna Eesti riskikapitali turg on alles arenemisjärgus, siis panustab riik erinevate vahendite ning institutsioonide kaudu sektori arendamisse. Vastavalt ettevõtte arengufaasile on ettevõtjal võimalik leida riigi poolseid toetusi või investoreid ettevõtte arendamiseks.

Varases faasis ning kasvufaasis oleva ettevõtte täiendavate rahastamisvõimaluste kaasamiseks tasub pöörduda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poole. Alustavale ettevõttele pakub starditoetust veel Tallinna Ettevõtlusamet ning Töötukassa; stardilaenu ning garantiisid annab sihtasutus KredEx. Varajase faasi riskiinvestori otsimisel tasub pöörduda Eesti Arengufondi poole.

Ettevõtte arengufaasid

Riskikapitali ettevõtte areng jaotatakse viieks erinevaks faasiks alates äriidee tekkest kuni ettevõtte väljaostmiseni. Sealjuures suureneb iga järgmise arengufaasi juures ettevõtte kapitalivajadus.

Äriidee faas (pre-seed)

Äriidee faas on ettevõtte arengu esimene faas, kus ettevõtjal on olemas kontseptsioon, mis vajab äriplaani koostamist, turuanalüüsi, ärimudeli testimist, turustuskanalite valikut jms. Äriidee faasis ei pruugi äriühingut veel asutatud olla. Esialgne investeering saadakse ettevõtjatelt endilt või sõprade (FFF – Friends, Family, Fools) abiga. Võimalusel kaasatakse äriingleid ja avaliku sektori toetusi (nt EAS toetused).

Seemnefaas (seed)

Seemnefaas on ettevõtte teine arengufaas, kus ettevõttel on üldjuhul olemas toote või teenuse prototüüp, mis vajab arendamist. Finantseerimisvajadus ei ole suur ning vajalik peamiselt ärimudeli tõestamiseks. Seemnefaasis investeerivad peamiselt äriinglid, aga ka era- ning avaliku sektori riskikapitalifondid, saades proportsionaalse osa ettevõtte omandist. Praktikas finantseerivad ettevõtte tegevust üldjuhul siiski omanikud ise, kuna välise kapitali kaasamine võib olla pikk ja kulukas protsess.

Varane faas (stardifaas, start-up)

Varane faas on ettevõtte kolmas arengufaas, kus tegeletakse tootearenduse, turule sisenemise ning tegevuse laiendamiseks valmistumisega. Finantseerimist vajatakse peamiselt turunduse ning edasise tootearenduse jaoks. Antud faasi investeerivad riskikapitalistid, äriinglite sündikaadid, riiklikud riskikapitali fondid ning harvem ka strateegilised investorid. Investorid on eelkõige huvitatud unikaalse ideega uutest ettevõtetest, millel on selge konkurentsieelis, kasvav turg ja võimekas meeskond.

Varane kasvufaas (arengufaas, Early Growth)

Varane kasvufaas on ettevõtte neljas arengufaas, mida iseloomustab positsiooni kindlustatus ühel või rohkemal turul ning agressiivne laienemispüüd teistele turgudele läbi müügitöö. Kui toote turulepaiskamine õnnestub, on vaja suuri ressursse turustamiseks ja tootmiseks. Kapitali kaasatakse peamiselt riskikapitalistide, strateegiliste investorite ning laenuraha abil.

Laienemise faas (Expansion)

Laienemise faas on ettevõtte viies arengufaas – olulise laienemise periood, kuhu kaasatakse kapitali strateegiliste investorite või riskikapitalistide sündikaatide abil. Laienemise faasis eelistab riskikapitalist sageli investeeringust väljuda. Seepärast võib selles faasis toimuda ettevõtte aktsiate esmane emissioon börsil (IPO – initial public offering) või riskikapitalisti osaluse omandamine mõne teise institutsionaalse investori poolt. Viimast nimetatakse ka ettevõtte väljaostuks ning on Eesti ärimaastikul tavaline. Väljaost võib toimuda ka ettevõtte enda juhtkonna (MBO) või mõne teise organisatsiooni juhtkonna (MBI) poolt. Seejuures kasutatakse tavaliselt tehingu finantseerimiseks ulatuslikult laenukapitali. Laenatud vahenditega väljaostu nimetatakse võimendatud väljaostuks.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: